Riksbyggens förvaltning

Riksbyggens förvaltning av Brf Limnologen 1

Brf Limnologen 1 har förvaltningsavtal med Riksbyggen. I avtalet ingår debitering och administration av månadsavgifter, hantering av leverantörsreskontra och betalningar av de fakturor som ankommer via Brf:s faktureringsadress hos Riksbyggen, kravhantering (obetalda avgifter). Vidare ingår administration av Brf:s lån i bank (amortering och räntebetalningar), handhavande av rörelsekredit i Swedbank samt löpande ekonomisk redovisning och årsbokslut.

Brf utser styrelse och lekmannarevisor, vilka kompletterar den officiellt utsedda revisorn. Den senare arbetar dock, om Brf inte begär annat, i direkt kontakt med Riksbyggens utsedda redovisningskonsult, när det gäller granskning och revision.

 

När bostadsrätt byter ägare

Förmedlande mäklare skickar, efter fullmakt från den som tecknat köpekontrakt på en viss lägenhet, ansökan om medlemskap i Brf till Riksbyggen. Riksbyggen skickar underlag för medlemsansökan till styrelsen i Brf. Styrelsen i Brf yttrar sig över ansökan och beslutet meddelas till Riksbyggen, som uppdaterar ”Mäklare direkt” (se nedan).

Se https://www.riksbyggen.se/bostad/bostadsratter/overlatelse-av-bostadsratt/

Riksbyggen för Lägenhetsförteckning, där alla grundfakta finns, bland annat uppgifter om nuvarande och tidigare ägare, uttagna inteckningar m.m.  Tidigare ägare ”numreras” med ett löpnummer ”-01, -02, -03” etc. efter lägenhetsnumret.

Vid försäljning av bostadsrätten tar Riksbyggen (BOA eller lokalkontoret) på förfrågan ut ett utdrag ur Lägenhetsförteckningen med alla grundfakta om bl.a. panter, ägandeförhållanden etc. till mäklaren. Utdragen baseras på ekonomisk plan, aktuell månadsdebitering och ev. andra uppgifter från föreningens pantregister som har kommit Riksbyggen tillhanda avseende den aktuella lägenheten.

 

Säkerhet för lån (”Pant”)

Då köpare av en bostadsrätt lånar pengar i bank till köpeskillingen tar banken ut en s.k. pant, som ger säkerhet för dess fordran enligt upprättat skuldebrev.  I samband med detta skickas underlag från banken till Riksbyggen om pantsättningen. Riksbyggen för in uppgift om detta i Lägenhetsförteckningen, som därigenom kommer att innehålla ett pantregister för varje lägenhet. 

Pantbrev registreras hos Bostadsadministrationen (”BOA”) hos Riksbyggen i Västerås. När detta har utförts meddelar BOA långivande bank och det förvaltande kontoret hos Riksbyggen. En uttagen pant som inte har registrerats av Brf är inte giltig. 

Se: https://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/pantsattning

 

Lösen av lån

När en viss pant löses (lånet återbetalas) ska banken skicka in information till Riksbyggen som ändrar i Pantregistret i Lägenhetsförteckningen. 

 

Utdrag ur Pantregistret

Ägaren till en viss bostadsrätt, eller långivande bank, kan begära utdrag ur Pantregistret avseende den aktuella bostadsrätten. 

Panterna finns inte registrerade någon annanstans än hos långivande bank och Riksbyggen. Det finns därför en risk att bostadsrätten kan vara pantsatt tidigare, utan vare sig långivande banks eller Riksbyggens kännedom. Köparen skulle därför teoretiskt kunna riskera att bli krävd på en tidigare kredit som lämnats av en bank, som tagit ut pantbrev utan att informera Riksbyggen om detta. Risken är förmodligen inte så stor, speciellt inte om det är någon av de större och välkända bankerna som är långivare.

 

Information till mäklare

All information om en viss lägenhet finns på ”Mäklare direkt” hos Riksbyggen (overlåtelse.riksbyggen.se). Där finns även information om Brf, såsom stadgar och årsredovisningar. Tillgång till denna kräver särskild behörighet.

 

Beräkning av rea-vinst

Till den som sålt sin bostadsrätt ett visst år utfärdar Riksbyggen ett deklarationsbelopp avseende säljarens reavinst, baserat på innehavstid, Brfs amorteringar under den tid som säljaren innehaft lägenheten och lägenhetens storlek (andel av Brf).