Nyheter

Protokoll från årsstämman

Nu finns protokollet från årsstämman att läsa här på hemsidan. Bilagan med närvarolistan kan fås vid begäran, kontakta styrelsen.

Ny styrelse

Tack alla som kom på årsstämman!

Direkt efter stämman träffades den nya styrelsen och konstituerade sig. Den nya styrelsen finns nu att se här på vår hemsida.

Kontaktvägar är precis som förut att styrelsen nås på mail


Observera att styrelsen inte nås på telefon.

S
ista nyhetsbrevet innan sommaren kommer i mitten av juni.

Nyhetsbrev maj

TACK!

Tack till alla er som var med på städdagen. Vi fick som vanligt mycket gjort på kort tid och sparade mycket pengar för föreningen.

  

Årsstämma

Ni har fått kallelse till stämman via mail och det sitter anslag i trappuppgångarna. Årsredovisningen och revisorsberättelsen finns på vår hemsida
https://www.limnologen1.se/foreningen/ekonomi

Varmt välkomna!

 

Övergivna cyklar

De cyklar med markerade band som till synes är övergivna var planerade att fraktas bort under städdagen. Nu har dessa flyttats till nya förrådet i väntan på bortforsling.

 

Motorcyklar är inte cyklar

Det är inte tillåtet att parkera motorcyklar i våra cykelförråd. Motorcyklar hänvisas till vår parkering. Saknar ni parkeringsplats, ta kontakt med vår parkeringssamordnare på mail

 

Artikel hos Wexnet

Våra förebyggande åtgärder mot vattenskador i dolda utrymmen har resulterat i en trevlig artikel i Wexnets tidning och finns att läsa på 

https://wexnet.se/foretag/smart-sensornat/fukt-och-lackage/bostadsrattsforeningen-har-fatt-koll-pa-risken-for-vattenskador-i-dolda-utrymmen/

 

Visste du att...?

..här på vår hemsida limnologen1.se finns mycket information, även generella tips om en BRF hanteras. Ett tips är att läsa dokumentet 

https://www.limnologen1.se/mitt-boende/foreningsstamma 

innan stämman för att ge klarhet i alla begrepp.

Årsstämma

Kallelse till föreningsstämma för
BRF Limnologen 1, Växjö.

 

Tid: Måndagen den 27 maj 2024 kl. 18.00

Plats: Samling i festlokalen, utomhus vid bra väder


Årsredovisning och revisorsberättelse finns att läsa här på hemsidan.

 

 1. Stämmans öppnande

 2. Godkännande av dagordning

 3. Val av stämmoordförande

 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

 7. Fastställande av röstlängd

 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

 9. Föredragning av revisorns berättelse

 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

 11. Beslut om resultatdisposition

 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

 15. Val av revisorer och revisorssuppleant

 16. Val av valberedning

 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

 18. Avslutning

 

Nyhetsbrev april 2024

Städdag

Missa inte städdagen den 4 maj. Vi samlas vid nya förrådet kl 10 och utför tillsammans de åtgärder som behövs.

Förstås bjuds det på grillad korv, som vanligt!

 

 

Årsstämma

27 maj är inbokat för årsstämma. Stadgeenligt kommer vi skicka ut årsredovisningen i god tid innan till er så att ni i lugn och ro kan läsa den innan stämman.

 

 

Visste du att...?

..på vår hemsida limnologen1.se finns mycket information, så som ansvarsfördelningsdokumentet på https://www.limnologen1.se/mitt-boende/ansvarsfordelning

Ta gärna en titt för att uppdatera dig på hur fördelningen ser ut på underhållsansvar mellan medlem och förening.