Parkering

Det råder parkeringsförbud överallt inom vårt område förutom på markerade p-platser. Parkering är endast tillåten på hyrda numrerade platser. Parkeringstillståndet skall placeras väl synligt innanför vindrutan. Aimo Park ansvarar för att parkeringsreglerna följs och utfärdar kontrollavgifter till de som inte följer de parkeringsregler som gäller. Detta gäller både boende och gäster.

Kontaktinformation och frågor

Samtliga parkeringsfrågor hanteras via samfällighetens parkeringssamordnare som nås via mail 

Besöksparkering 

Det finns ett antal besöksparkeringar. Kostnad på gästparkeringen är 8 kr/tim eller 80 kr/dygn.

Våra medlemmar ansvarar för att tala om för sina gäster att det är förbjudet parkera inne på gårdarna vid husen samt upplysa om var vår besöksparkering finns.

Vår förening får behålla hälften av besöksparkeringens intäkter. 

Nyhet

Från och med den 1 december kommer det vara möjligt att till era gäster boka bland våra ordinarie, men outhyrda, platser. Detta gäller givetvis bara i mån av plats.

Om du vill boka gäller följande:
Skicka ett mail till  där du anger följande:

1. Ditt namn
2. Önskan om parkeringens början, datum och klockslag
3. Önskan om parkeringens slut, datum

OBS! Går att boka en vecka i förväg och det är endast hela dygn som gäller!
Kostnaden är samma som för den vanliga gästparkeringen dvs. 80:-/dygn och betalas via SEB kontonummer 5645 1011754 eller swishas till 123 225 2963, innan parkeringstiden börjar.

Medlemsparkering

Vi har tre olika typer av parkeringar:
  1. Parkering utan tak
  2. Parkering under tak
  3. Parkering utan tak med laddstolpe

För samtliga tre typer finns en kö, men för parkering utan tak finns oftast någon ledig plats utan att behöva köa. Ta kontakt med vår parkeringssamordnare på mail

för att ansöka om parkeringsplats. Ange vilken typ av parkering ni är intresserad av.
Avgiften för hyrd p-plats läggs på avgiftsavin för lägenheten. 

Vid borttappat eller om man vill ha ytterligare ett parkeringstillstånd till sin hyrda p-plats går det att få till en kostnad av 50 kronor.

OBS! Glöm inte att kontakta parkeringssamordnaren när ni ska flytta.

Parkeringsplatsen hyrs med separat avtal som behöver sägas upp. Parkeringstillståndet ska lämnas tillbaka. Parkeringsplatsen följer inte med automatik över till köparen av lägenheten.


Laddstolpar för elbilar

Med start den 1 december 2020 har de boende i Brf Limnologen 1 – 2 tillgång till totalt 10 laddplatser för elhybrider och elbilar. Efterfrågan på laddningsmöjligheter förväntas öka i takt med att allt fler eldrivna bilar tillkommer. Brf Limnologen 1 – 2 är förberedda för att kunna utöka antalet laddplatser. 

Investeringen har tillkommit med visst bidrag från det statliga stödet för omställning till hållbara transporter. Laddplatserna är inte publika, dvs. kan enbart utnyttjas av boende med hyresavtal för viss plats. 

Månadshyran är fastställd till 335 kr per stolpe. Detta tillkommer alltså utöver p-platshyran, f.n. 350 kr/mån, varför totalhyran för laddplats blir 685 kr/mån.

Kostnaden på 335 kr per plats är beräknad till att täcka föreningens kostnader för investering och underhåll av den enskilda laddboxen under dess livstid, liksom alla externa servicekostnader för mätning och beräkning av förbrukad el. Själva elförbrukningen debiteras separat via Bee Charging Solutions, baserat på föreningens självkostnad per kWh inkl överföringsavgift, energiskatt och moms.